jenproeftwijn.nl - Meer leren over wijn

Algemene Voorwaarden

Jen Proeft Wijn

Adres: Zwanebloemlaan 60, 1087CD Amsterdam
Telefoonnummer: 06-27020221 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur)
Emailadres: info@jenproeftwijn.nl
KvK-nummer: 69553157
BTW-nummer: NL002125187B44
Bij boeking zijn onderstaande voorwaarden automatisch geaccepteerd.

Artikel 1 – Definities

1.1 Jen Proeft Wijn: de natuurlijke persoon Jennifer  Jernberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69553157 optredend onder haar handelsnaam: Jen Proeft Wijn.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jen Proeft Wijn een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Jen Proeft Wijn te leveren producten en/of door Jen Proeft Wijn te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Jen Proeft Wijn georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Jen Proeft Wijn, die betrekking heeft op de producten of diensten van Jen Proeft Wijn.

1.4 Activiteit: de door Jen Proeft Wijn aangeboden diensten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Jen Proeft Wijn te leveren producten of te verrichten diensten.

2.2 Jen Proeft Wijn kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Indien de klant Jen Proeft Wijn verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Jen Proeft Wijn te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door Jen Proeft Wijn gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Jen Proeft Wijn in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Jen Proeft Wijn dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod,
zonder dat daarvoor een nadere verklaring van Jen Proeft Wijn nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Jen Proeft Wijn binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

3.4 Indien de klant van Jen Proeft Wijn bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Jen Proeft Wijn uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Jen Proeft Wijn behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Jen Proeft Wijn is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen.

4.2 Jen Proeft Wijn hanteert een vast bedrag per wijnproeverij/wijnworkshop voor de afgesproken tijd. Extra tijd die de vinoloog blijft op verzoek van de klant, parkeerkosten, gebroken glazen worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hier geldt het volgende:
– Extra tijd wordt berekend aan de hand van het tarief van €65 per uur
– Voor gebroken glazen wordt €2,50 per glas in rekening gebracht
– Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten

4.3 De prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Jen Proeft Wijn gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

5.2 Indien betaling binnen de in punt 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.3 Jen Proeft Wijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst betaling van de klant te vorderen.

5.4 Bij het boeken van een wijnproeverij of workshop, krijgt de klant een factuur voor het totaalbedrag. Pas wanneer de betaling binnen is, is de reservering genoteerd.

5.5 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

5.6 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Jen Proeft Wijn lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

5.7 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Jen Proeft Wijn voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Opdrachtwijzigingen

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van een eindfactuur.

6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Jen Proeft Wijn kenbaar te worden gemaakt en door Jen Proeft Wijn te worden geaccepteerd.

6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Jen Proeft Wijn worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Jen Proeft Wijn is niet aansprakelijk voor schade door de door Jen Proeft Wijn geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet zijdens Jen Proeft Wijn die de schade heeft veroorzaakt.

7.2 Jen Proeft Wijn is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet zijdens Jen Proeft Wijn die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Jen Proeft Wijn niet aansprakelijk.

7.3 Jen Proeft Wijn is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet zijdens Jen Proeft Wijn. De klant vrijwaart Jen Proeft Wijn voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Jen Proeft Wijn verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet zijdens Jen Proeft Wijn.

7.4 Jen Proeft Wijn zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Jen Proeft Wijn verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Jen Proeft Wijn en/of door Jen Proeft Wijn ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Jen Proeft Wijn toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Jen Proeft Wijn is in die gevallen niet schadeplichtig.

7.5 In geval van overmacht behoudt Jen Proeft Wijn zich het recht voor om van het voorgestelde programma af te wijken. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het voorgestelde programma.

7.6 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering. En in geval van deelname aan een wijnreis voor het hebben van een geldige reis-en annuleringsverzekering.

Artikel 8 – Annulering overeenkomst wijnproeverij/workshop, of een ander evenement

8.1 Het door de klant aan Jen Proeft Wijn opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat Jen Proeft Wijn voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is Jen Proeft Wijn gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normaal geldende condities. In alle gevallen van annulering is de klant, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Jen Proeft Wijn verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van Jen Proeft Wijn leiden. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

a) Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Jen Proeft Wijn te betalen.

b) Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Jen Proeft Wijn te betalen.

c) Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Jen Proeft Wijn te betalen.

d) Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Jen Proeft Wijn te betalen.

e) Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend en worden bevestigd door Jen Proeft Wijn.

Artikel 9 – Voorwaarden en Annulering wijnreis

9.1 Het door de klant aan Jen Proeft Wijn opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat Jen Proeft Wijn voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is Jen Proeft Wijn gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normaal geldende condities. In alle gevallen van annulering is de klant, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Jen Proeft Wijn verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van Jen Proeft Wijn leiden. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

9.2 Bij het inschrijven voor een wijnreis, wordt de klant gevraagd een aanbetaling te doen van 20% van de totale reissom. Pas wanneer de aanbetaling binnen is, is de reservering genoteerd. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar door annulering van de klant. Mocht de wijnreis niet doorgaan dan zal Jen Proeft Wijn bij bekendmaking hiervan de aanbetaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping aan de klant terug betalen.

9.3 Als er voldoende deelnemers zijn, en de reis definitief doorgaat krijgt de klant bericht. De klant kan dan transport regelen zoals het kopen van vliegtickets. De klant dient dan 50% van de totale reissom aan Jen Proeft Wijn te betalen. Deze betaling is niet restitueerbaar door annulering.

9.4 Het resterende bedrag van de totale reissom dient 6 weken voor aanvang van de reis volledig betaald te zijn, anders is deelname niet mogelijk. Deze betaling is niet restitueerbaar door annulering.

9.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor de reis naar de locatie.

Artikel 10 – (Be)eindigen van de overeenkomst

10.1 Indien Jen Proeft Wijn het door in rekening gebrachte bedrag van de factuur niet binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8 sub d. gehouden is 100% van de factuur aan Jen Proeft Wijn te voldoen, zonder dat Jen Proeft Wijn aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd.

10.2 Jen Proeft Wijn heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Jen Proeft Wijn gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

Artikel 11 – Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Jen Proeft Wijn tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Jen Proeft Wijn.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jen Proeft Wijn.

12.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

12.3 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Jen Proeft Wijn en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

neem contact op!

Wil je een offerte, boeken, samenwerken of heb je een vraag? Ik hoor graag van je! Neem contact op via het contactformulier.

contactformulier

Schrijf je in voor de beste wijntips van Jen en ontvang gratis: 
"De wijngids met uitleg over wijnproeven + 4 handige infographics"

Gefeliciteerd!

Je kan nu de gids downloaden

Pin It on Pinterest

Share This